Chytré Líchy - katastrální území
Chytré Líchy - katastrální území

Propojená s krajinou i starou zástavbou, otevřená komunitnímu životu či moderním technologiím a environmentálně citlivá. Taková má být nová čtvrť Chytré Líchy, která v Židlochovicích na Brněnsku vyroste v příštích letech. Obec dnes vyhlásila výběrové řízení na nejlepší urbanisticko – architektonický návrh, cílí přitom na tuzemskou architektonickou špičku. Ta by měla připravit návrhy, ve kterých bude čtvrť citlivě začleněna do města i krajiny, současně ale naplní odvážná kritéria, jako je uhlíková neutralita.

Návrhy se mají týkat urbanistického, architektonického a krajinářského řešení udržitelné čtvrti Chytré Líchy od jednotlivých budov až po společná prostranství. Lokalita je vhodná pro rodinné domy, nadstandardní byty ale i startovací bydlení. Přístup tohoto tendru je unikátní tím, že není dopředu pevně zadán počet domů ani bytů. Místo toho bude porota dohlížet na naplnění dopředu stanovených progresivních řešení a s nimi spojených kritérií.

Komise nabízí účastníkům konzultace

Ve výběrové komisi zasednou kromě starosty Židlochovic Jana Vituly jako další závislí řádní členové architekt Židlochovic Pavel Jura a Petr Maršálek, partner developerské společnosti MBReal. Nezávislými členy jsou pak architektky Bohumila Hybská a Zdeňka Vydrová, dlouholetý bývalý děkan FAST VUT v Brně Josef Chybík a architektka Patricie Taftová dlouhodobě kariérně spojená s Rakouskem, které také v komisi zastupuje.

Komise bude v první fázi vybírat okolo pěti účastníků, výběr bude zaměřen na špičku v oboru – kvalitní urbanisty a architekty se zkušenostmi v navrhovaní racionální a udržitelné architektury. Rozhodovat budou jimi zaslaná portfolia, a to do 13. listopadu. Vybraní účastníci pak budou následně zpracovávat urbanistický návrh. V průběhu navrhování bude zadavatel s architekty návrh konzultovat – urbanistický i architektonický návrh vnímáme jako participativní proces různých stran, nikoliv jako one-man-show s grafickou prezentací architekta.  Vítězi výběrového řízení bude následně zadána zakázka na zpracování územní studie,“ popisuje architekt města Židlochovice Pavel Jura.

Výběrové řízení potrvá až do 26. března příštího roku. Hlavním kritériem hodnocení bude celková urbanistická, architektonická a udržitelná kvalita návrhu, která bude mít váhu 90 procent, zbylých 10 procent pak připadne na nabídkovou cenu honoráře.

Sociální, ekonomická i environmentální kritéria

Čtvrť má být ukázkovým projektem pro další česká i evropská města díky propojení sociální, ekonomické a enviromentální oblasti do jednoho celku. „Ze sociálního hlediska půjde o citlivé propojení Chytrých Lích s okolní zástavbou města a krajinou. Dále vytvoření rozmanitých forem venkovních prostranství a sdílených vnitřních prostor s důrazem nejen na společné trávení času, ale také na životní prostředí. Opomenout by účastníci neměli ani široké věkové či ekonomické spektrum obyvatel a tomu přizpůsobit rozmanitost forem bydlení,“ popisuje starosta Židlochovic Jan Vitula, který je současně členem výběrové komise.

Z ekonomického hlediska bude klíčové nalezení optimální hustoty zastavění, návratnost investice a kvality prostředí. Podstatná je také rozmanitost typologických forem bydlení pro všechny věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel.

Neméně důležitým aspektem návrhů bude environmentální oblast – cílem je ve čtvrti dosáhnou uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov. Emise oxidu uhličitého spojené se spotřebou energie v této lokalitě by měly být nulové nebo záporné. „Cílem nicméně není vytvoření uzavřené soustavy odpojené od veřejných sítí, nebo bez dodávek paliva zvenčí, tzv. off-grid. Mělo by ale docházet ke snižování konečné spotřeby energie, a naopak zvyšování podílu lokální produkce energie z obnovitelných zdrojů,“ upřesnil koordinátor projektu Jan Bárta z Centra pasivního domu.

K environmentálním cílům čtvrti podle něj patří také úspora 50 procent spotřebované pitné vody na území a úspora 50 procent odpadní vody odváděné z území. Toho se má dosáhnout pomocí lokálního koloběhu vody, a to při snížení povrchového odtoku dešťových vod. Docílit je toho možné například jejím efektivním vsakováním, využíváním propustných povrchů na zpevněných plochách nebo použitím zelených střech.

Zájemci o účast mohou podávat žádosti elektronicky na webu Židlochovic. V elektronické podobě musí přiložit krycí list, nabídkovou cenu, čestné prohlášení o splňování podmínek pro účast a portfolio referenčních prací.

Čtvrť Chytré Líchy má vzniknout na místě dříve velkoplošně obdělávaných polí, které se nachází v bývalém rozlivovém území řeky Svratky. Řešené území sousedí s krajinným prvkem lesoparku, jehož součástí je mokřad, vybudovaný v roce 2014. Území pro výstavbu je fyzicky vymezeno protipovodňovou hrází a stávající zástavbou. Více informací najdete na samostatné stránce.

 

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři