Město Židlochovice již našlo pětici architektonických týmů - finalistů, ze kterých vybere partnera pro dodání urbanisticko - architektonického řešení nové městské čtvrti Chytré Líchy. Nová čtvrť bude propojená s krajinou i původní zástavbou, otevřená komunitnímu životu či moderním technologiím a environmentálně šetrná. Kromě začlenění stavby do města i krajiny, bude klíčová energetická úspora a využití chytrých technologií a řešení.

Návrhy finalistů udržitelné čtvrti Chytré Líchy

Podmínkou návrhů udržitelné čtvrti Chytré Líchy byl komplexní přístup z hlediska urbanistického, architektonického a krajinářského řešení jako jedné oblasti. Výsledné řešení tak může být ukázkovým projektem pro další česká i evropská města díky unikátnímu propojení sociální, ekonomické a environmentální oblasti do jednoho funkčního celku. Účastníci vycházeli ze Studie proveditelnosti, na které spolupracoval tým odborníků na jednotlivé oblasti, a která byla přílohou zadání. Všichni fináloví účastníci své návrhy také představili komisi 16. dubna v Židlochovicích a u jednotlivých návrhů brzy zveřejníme i záznam z každé prezentace.

Vítězného finalistu vybere, na základě doporučení odborné komise, Rada města Židlochovic koncem dubna. Volba to jistě bude nelehká, protože všechny návrhy stojí za pozornost a bude nutné posoudit všechny aspekty a komplexnost přístupu jednotlivých projektů. Názor na jednotlivé návrhy si samozřejmě můžete udělat i sami. Všechny návrhy finalistů jsou vám k dispozici zde na webu. V brzké době také doplníme ke každému návrhu i video z osobních prezentací.

Ze sociálního hlediska půjde o citlivé propojení Chytrých Lích s okolní zástavbou města a krajinou. Dále vytvoření rozmanitých forem venkovních prostranství a sdílených vnitřních prostor s důrazem nejen na společné trávení času, ale také na životní prostředí. Opomenout by účastníci neměli ani široké věkové či ekonomické spektrum obyvatel a tomu přizpůsobit rozmanitost forem bydlení,“
Jan Vitula, starosta Židlochovic a členem hodnotící komise.

Lichy mapka katastru

 

Z ekonomického hlediska bude klíčové nalezení optimální hustoty zastavění, návratnost investice a kvality života a šetrnosti k okolnímu prostředí. Podstatná je také rozmanitost typologických forem bydlení pro všechny věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel. Neméně důležitým aspektem návrhů musí být environmentální oblast – jedním ze stěžejních cílů je ve čtvrti dosáhnou uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov. Emise oxidu uhličitého spojené se spotřebou energie v této lokalitě by měly být nulové nebo záporné.

Cílem není vytvoření uzavřené soustavy odpojené od veřejných sítí, tzv. off-grid. Usilujeme o snižování konečné spotřeby energie, a zvyšování podílu lokální produkce energie z obnovitelných zdrojů,
Jan Bárta, koordinátor projektu.

Cíle projektu

Cílem územní studie je urbanistické a architektonické řešení vymezeného území. Návrh bude řešit  plochy pro bydlení, dopravu a infrastrukturu dle platné územněplánovací dokumentace nebo jako podklad pro změnu ÚPD, avšak s požadavkem na dopravní propojení do ulice Brněnská. Cílem návrhu je nalézt optimální řešení, které bude respektovat ekonomiku, životní prostředí a sociální aspekty.

Dílčí cíle

 • dosažení uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov
 • dosažení úspory 50 % pitné vody spotřebované na území
 • dosažení úspory 50 % odpadní vody odváděné z území
 • vytvoření lokálního koloběhu vody
 • omezení dopravních ploch
 • veřejný prostor koncipovaný primárně pro nemotorovou dopravu

Principy

 • umožnit sdílená řešení podporující environmentální životní způsob
 • flexibilní řešení umožňující proměnu prostor pro služby na bydlení a naopak podle potřeby
 • propojení s okolní krajinou
 • kvalitní obytný veřejný prostor umožňující propojení s okolní čtvrtí a obcí
 • principy genderově citlivého a k (vysokému i nízkému) věku přátelského plánování

Průběh a hodnotitelé

Ve výběrové komisi zasednou kromě starosty Židlochovic Jana Vituly jako další závislí řádní členové architekt Židlochovic Pavel Jura a Petr Maršálek, partner developerské společnosti MBReal. Nezávislými členy jsou pak významní odborníci a architekti – Josef Chybík, Bohumila Hybská, Patricie Taftová a Zdeňka Vydrová.

Hlavním kritériem hodnocení bude celková urbanistická, architektonická a udržitelná kvalita, která bude mít váhu 90 procent, zbylých 10 procent pak připadne na nabídkovou cenu honoráře.

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole zakázky vybereme na základě zaslaných portfolií do pěti účastníků. Vybraní uchazeči budou následně zpracovávat urbanistický návrh. V průběhu navrhování pak každý z nich může využít dvě individuální konzultace, aby nedošlo například k odchýlení od zadání. Vítězi výběrového řízení bude zadána zakázka na zpracování územní studie.

Zájemci o účast mohou podávat žádosti elektronicky. V elektronické podobě přiloží krycí list, nabídkovou cenu, čestné prohlášení o splnění podmínek pro účast a portfolio referenčních prací.

Zadávací podmínky a forma výběrového řízení byla projednána se zástupcem pracovní skupiny soutěže České komory architektů, vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o architektonickou soutěž nebo soutěž o návrh, nemá ČKA zásadních námitek a nebude vydáváno potvrzení o regulérnosti.

Termíny:

 • Vyhlášení veřejné zakázky: 16. října 2020
 • Uzávěrka pro 1. kolo pro přijetí žádosti o účast je 4. prosince 2020
 • Uzávěrka termínu pro podání návrhů je 9. dubna 2021 ve 14:00 hodin

Dokumentace ke stažení:

Projekt je spolufinancován německou nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravským krajem.

Hodnotící porota

Řádní členové - závislí

 

Ing. Jan Vitula
Ing. Jan Vitula
starosta Židlochovic

Narodil se a vyrůstal v Židlochovicích, kde žije doposud. V roce 1992 absolvoval Mendelovu univerzitu a nastoupil do bankovního sektoru, krátce působil i v soukromé firmě.

Ing. arch. Pavel Jura
Ing. arch. Pavel Jura
architekt města Židlochovic

Vystudoval fakultu architektury na technické universitě v Brně. Poté strávil rok v ateliéru u profesora Ivana Kolečka ve švýcarském Lausanne. Po návratu zaujal pozici hlavního architekta projektu v Ateliéru Brno s.r.o.

Mgr. Petr Maršálek
Mgr. Petr Maršálek

Absolvent Právnické fakulty MU v Brně a partner developerské společnosti MBMreal zabývající se přípravou území pro bytovou výstavbu, výstavbou a pronájmem komerčních prostor, ve společnostech zabývajících se energetikou, výrobou elektřiny z obnovi

 

Řádní členové nezávislí

 

Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

Vystudoval SPŠ stavební v Opavě a FA VUT v Brně, kde byl v letech 2000-2006 a 2010-2014 jejím děkanem. Od roku 1994 je členem ČKAIT, kde 7 let zastával funkci místopředsedy Autorizační rady.

Ing. arch. Bohumila Hybská
Ing. arch. Bohumila Hybská

Absolventka FA VUT v Brně má svá studia i odbornou praxi svázanou s Brnem. Donedávna působila také na FA VUT jako odborná asistentka na Ústavu navrhování. Zde se věnovala zejména stavbám a urbanistickým projektům s brněnskými tématy.

Arch. Dipl.-Ing. Patricie Taftová
Arch. Dipl.-Ing. Patricie Taftová

Maturovala na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Vystudovala architekturu na VUT v Brně a Technické univerzitě Vídeň. V letech 1998–2008 byla zaměstnána ve vídeňských architektonických kancelářích Bauer a Georg W. Reinberg.

Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Zdeňka Vydrová je absolventka architektury v Brně. V roce 1991 založila vlastní atelier. Její stavby byly oceněny v rámci přehlídek české architektury. Její práce byly součástí řady výstav architektury doma i v zahraničí.

 

Náhradní členové

 

Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 

Absolvent FA VUT Brno, poté pracoval rok v DA studiu v Praze, a 3 roky na pozici hlavní architekt ve firmě Atelier Brno s.r.o.

Ing. arch. Lukáš Pecka
Ing. arch. Lukáš Pecka

Architekt a urbanista narozen v Brně. V roce 2004 absolvoval Fakultu architektury VUT u Prof. Ing. arch. Ivana Kolečka, kde poté působil jako externí asistent. Od roku 2011 má vlastní architektonickou praxi.

Ing. Jan Bárta
Ing. Jan Bárta

Jan Bárta působil v letech 2005-2018 jako ředitel asociace Centrum pasivního domu, které založil. Centrum se zabývá propagací, vzděláváním a prosazováním energeticky úsporných budov.

Ing. Zdeňka Koutná
Ing. Zdeňka Koutná

Absolventka Fakulty Pozemních staveb VUT Brno. Od 1994 zaměstnanec Města Židlochovice, na různých pozicích.

 

Přizvaní odborníci

 

Ing. Jiří Cihlář 
Ing. Jiří Cihlář 

Věnuje se úsporám energií a udržitelnému stavitelství již více než 15 let. Je majitelem a jednatelem firmy CEVRE Consultants. Vede tým senior konzultantů a projekty v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů.

Ing. arch. Miroslava Zadražilová
Ing. arch. Miroslava Zadražilová

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze a doktorského studia na FA VUT v Brně. Architektka a urbanistka zabývající se modrozelenou infrastrukturou. Praxi získala v předních mnichovských a brněnských kancelářích.

Ing. Karel Plotěný 
Ing. Karel Plotěný 

Absolvent VUT v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze, činný v CzWA jako člen expert, místopředseda asociace a předseda odborných skupin.

Mgr. David Bárta 
Mgr. David Bárta 

Dlouhodobě se zabývá praktickým, koncepčním a etickým uplatněním moderních technologických nástrojů v holistickém přístupu k územnímu rozvoji měst a dopravě.

Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Absolvovala na fakultě sociálních studií Masarykovy university se dále věnuje výzkumu a publikacím v oborech sociologie bydlení a domova urbánní sociologie, sociologie prostoru a architektury sociologie věku a stárnutí a kulturní gerontologie.

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři